Sognets kalender

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognets kalender

Coronapas til søndagsmessen / Corona passport at Sunday Mass

Dansk

Kære alle

Så er der kommet retningslinjer for fremvisning af coronapas ved søndagsmesserne og andre aktiviteter i kirken, hvor der er plads og/eller deltager mere end 100 personer.

Hvornår man skal bede om at se coronapas afhænger af:

a) om der er plads til flere end 100 personer i kirken eller i menighedens lokaler.
b) om man sikrer sig, at der ikke deltager flere end 100 personer.

Hvis man ved, at der ikke deltager flere end 100 personer, behøver man ikke bede om, at se coronapas. Man behøver f.eks. ikke at kontrollere coronapas til en hverdagsmesse, hvis der kun plejer at komme 15 personer uanset om der er plads til flere end 100 personer.

Vi har valgt ikke at begrænse antallet til under 100 personer, f.eks. ved at indføre billetbestilling.

Det betyder, at vi vil bede om fremvisning af gyldigt coronapas til søndagsmesserne i Vor Frue Herlev kl. 9:30 (dansk messe) og kl. 11:30 (engelsk messe).

Der vil ikke blive bedt om coronapas til søndagsmessen kl. 11:00 i Skt. Antoni (dansk messe) eller hverdagsmesserne eller lørdagsmessen kl. 17:00 i Vor Frue kirke Herlev. Dette ud fra den betragtning, at der ikke kommer flere end 100 personer til disse messer.

Der er 3 muligheder for at få at kunne vise et gyldigt coronapas
• Personen er vaccineret. Første dosis (gyldig fra 14 dage og op til 42 dage efter første dosis) eller færdigvaccineret (gyldig umiddelbart efter vaccination og op til 8 måneder)
• Personen har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 180 dage
• Personen er testet negativ inden for de seneste 48 timer (kviktest) eller 72 timer (pcr test).

Har man ikke gyldigt coronaps, vil man ikke få adgang til messerne.

Følgende er undtaget fra at vise coronapas:
• Børn og unge under 15 år.
• Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Hvis der opstår tvivl, om et barn/ung er under 15 år, kan vil vi bede om f.eks. at se sundhedskort eller et andet identifikationskort udstedt af det offentlige. Der skal stå navn og alder på identitetskortet.

Udlændinge herunder udenlandske turister skal følge de danske sundhedsmyndigheders regler om et gyldigt coronapas.

Coronapas appen er udviklet til at kunne scanne de øvrige EU-landes certifikater og se, om disse er gyldige.

Udlændinge kan stadig få adgang, hvis de medbringer dokumentation for test, gennemført vaccination eller immunitet efter tidligere smitte fra deres hjemland eller i Danmark.

Både svar fra PCR-test og antigentest (lyn-, kvik- eller hurtigtest), kan bruges som dokumentation for en negativ test.

På vegne af menighedsrådet,
Franz Igwebuike

English

Dear everbody

The guidelines for corona passport in the churches for masses and other activities in the church, with participation of or possibility of more than 100 persons.

When to ask to see corona passport depends on:

a) whether there is room for more than 100 people in the church or in the congregation’s premises.
b) whether it is ensured that no more than 100 persons participate.

If you know that no more than 100 people are participating, you do not need to ask to see a valid corona passport. For instance, you don’t need to check corona passport for an everyday mass if there are usually 15 people attending, even though there is room for 100 peroons.

We have chosen not to limit the number of people allowed in Mass to below 100 through, for example ordering of tickets.

This means that we will be checking for a valid corona passport at the Sunday masses in Our Lady’s church at 9:30 (Danish mass) and 11:30 (English mass).

We will not check corona passport at the Sunday Mass at 11:00 in Saint Anthony (Danish mass) and the weekday Masses and Saturday Mass at 17:00 in Our Lady’s Church in Herlev.

There are 3 options to be able to show a valid corona passport
• The person has been vaccinated. First dose (valid from 14 days and up to 42 days
• The person has been infected with COVID-19 within the last 180 days
• The person has been tested negative within the last 48 hours (quick test) or 72 hours (pcr test).

If you do not have a valid corona passport, you will not be allowed entry to these Masses.

The following do not have to show corona passport:
• Children and young people under the age of 15
• Persons who due to a physical or mental disability can’t take a COVID-19 test.

If there is any doubt as to whether a young person is under 15 years old, we may ask to see some ID fx a health insurance card or another identification card issued by the government. The name and age must be stated on the identity card.

Foreigners, including foreign tourists, must follow the Danish health authorities’ regulations on a valid corona passport.

The Corona passport app is designed to scan the certificates of the other EU countries and check if these are valid.

Foreigners can still gain access if they bring documentation of tests, completed vaccinations or immunity after previous infection from their home country or in Denmark.

Both results from PCR test and antigen test (quick test), can be used as a valid negative test.

On behalf of the parish council
Franz Igwebuike

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Coronapas til søndagsmessen / Corona passport at Sunday Mass

Arbejdsdag i Vor Frue Kirke / Work Day at Our Lady Church

Det er arbejdsdag i Vor Frue Kirke på lørdag d. 20. november. kl. 9.00 – 14.00. Vi skal arbejde i haven med bl.a. at rive blade sammen, pudse vinduer, hovedrengøre kirken, rydde op i kælderen og gøre de ting, vi ikke får
klaret til daglig. Menigheden sørger for frokost. Det er en god oplevelse.

Saturday 20. november there will be work day at Our Lady Church from 9.00 AM to 2.PM. We shall be working in garden, raking leaves, washing windows, cleaning the kitchen, tidying up in the cellar and doing the other things that we get done in the daily routines. The parish will provide lunch. Come and help! It is a good experience.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Arbejdsdag i Vor Frue Kirke / Work Day at Our Lady Church

Gregoriansk sang til lørdagsmessen

Den 20. november vil lørdagsmessen kl. 17.00  i Vor Frue Kirke byder på gregoriansk sang af koret Broder Bendts Kapel under ledelse af Bendt Fabricius fra vores menighed. Det bliver ikke en hel latinsk messe som i dagene før 2. vatikankoncil, men koret synger den traditionelle Missa cum Jubilo arrangement af de faste messeled (Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei) samt Pater Noster og en gregoriansk hymne.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Gregoriansk sang til lørdagsmessen

Allehelgensandagt i morgen, søndag d. 7. november

Det er en tradition i sognet, at vi mindes vores afdøde med en lille
andagt på kirkegården. Menigheden fra Vor Frue mødes kl. 15.00 i den
katolske afdeling af Gladsaxe kirkegård. Og menigheden fra Skt. Antoni
mødes kl. 16.00 på Vestre kirkegård.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Allehelgensandagt i morgen, søndag d. 7. november

Fælleskirkelig løvfaldsfest 12/11

Herlev fælleskirkelige udvalg inviterer til løvfaldsfest fredag 12. november kl. 18.00 i Birkholm sognehus, Hjortespringvej 130, 2730 Herlev. Her kan du møde folk fra de 3 folkekirker, baptistkirken og vor egen Vor Frue kirke i Herlev.

Du kommer med mad og drikke til dig selv og 1 mere. Vi byder på kaffe/te og lidt sødt.

Der bliver et kort oplæg af Helle Bjerre, suppleret af p. Allen, om arbejdet i grupperne Tro og Lys, som bringer evangeliet til personer med handicaps.

Kom glad. Tilmelding er ikke nødvendig, men giv gerne besked til Helle Bjerre, tlf. 20331177, mail: helle@enomoto.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Fælleskirkelig løvfaldsfest 12/11

Solsangen af Skt. Frans af Assisi / Canticle of the Sun by St. Francis of Assisi

Dansk

Allerhøjeste, almægtige, gode Herre din er al ære, lov og pris og al velsignelse, dig alene, du højeste, tilkommer det, og intet menneske er værdigt at nævne dit navn!

Lovet være du, Herre, med alle dine skabninger, især broder Sol, som skaber dag, og du oplyser os ved ham, og han er skøn og strålende med stor glans, på dig, du højeste, er han et billede!

Lovet være du, Herre, for søster Måne og Stjernerne, på himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.

Lovet være du, Herre, for broder Vind og for luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr, hvorved du opholder alle dine skabninger.

Lovet være du, Herre, for søster Vand,
hvilken er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.

Lovet være du, Herre, for broder Ild, ved hvem du oplyser natten, og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.

Lovet være du, Herre, for vor søster, Moder Jord, som opholder os og bærer os og frembringer alskens frugter og farvede blomster og græs.

Vi lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor ydmyghed.
Amen.

English

Most high, all powerful, all good Lord! All praise is yours, all glory, all honor, and all blessing. To you, alone, Most High, do they belong. No mortal lips are worthy to pronounce your name.

Be praised, my Lord, through all your creatures, especially through my lord Brother Sun, who brings the day; and you give light through him. And he is beautiful and radiant in all his splendor!
Of you, Most High, he bears the likeness.

Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars; in the heavens you have made them, precious and beautiful.

Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air, and clouds and storms, and all the weather, through which you give your creatures sustenance.

Be praised, My Lord, through Sister Water; she is very useful, and humble, and precious, and pure.

Be praised, my Lord, through Brother Fire, through whom you brighten the night. He is beautiful and cheerful, and powerful and strong.

Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth, who feeds us and rules us, and produces various fruits with colored flowers and herbs.

Praise and bless my Lord, and give thanks, and serve him with great humility.
Amen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Solsangen af Skt. Frans af Assisi / Canticle of the Sun by St. Francis of Assisi